Consumentprivacyverklaring

privacyverklaring Capayable B.V.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

De betaalmethode in3 Garant is een dienst van in3 NL B.V. handelend onder de naam in3 (in3).

De bescherming van privacy is belangrijk voor in3. Deze Klantprivacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens in3 verzamelt en hoe in3 hiermee omgaat. Daarnaast licht deze Klantprivacyverklaring toe welke rechten je hebt. Ook vermeldt het hoe je deze kunt uitoefenen. Deze Klantprivacyverklaring is al van toepassing als je onze website bezoekt. Daarnaast geldt het voor het afnemen van onze diensten. Deze Klantprivacyverklaring is op jou van toepassing ofwel omdat je (i) zelf als consument voor in3 Garant hebt gekozen, (ii) als contactpersoon een bedrijf vertegenwoordigt dat voor in3 Garant heeft gekozen of (iii) daarvan eigenaar en/of naamgever bent.

2. Gegevensverantwoordelijke

in3 is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.
De contactgegevens van in3

Naam: in3 NL B.V.
Adres: Adres: Meerenakkerweg 1a
5652 AR Eindhoven
E-mail klantenservice@payin3.nl
KvK nummer 59234784

3. Welke gegevens verwerkt in3 en waarvoor?

in3 verwerkt je gegevens als je onze website bezoekt, contact met ons opneemt en wanneer je gebruik maakt of hebt gemaakt van onze diensten.

3.1 Gegevens die jij verstrekt
in3 verwerkt de gegevens die jij aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer je:

  • – een aankoop doet bij een (web)winkel en kiest voor in3 Garant;
  • – een account bij ons aanmaakt; of
  • – contact opneemt met onze klantenservice;

Deze gegevens bestaan uit:

  • – contactgegevens zoals: naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
  • – bestelinformatie, zoals bestelde producten, naam van de verkoper, datum van aankoop;
  • – betaalinformatie, zoals rekeningnummer en gegevens met betrekking tot betalingen bij in3;
  • – communicatie informatie, zoals informatie met betrekking tot de communicatie met onze klantenservice;
  • – bedrijfsinformatie, zoals: bedrijfsnaam, KvK-nummer, bedrijfsadres.

Deze informatie heeft in3 nodig om haar dienst te verlenen en voor doeleinden van klantenservice en marketing. in3 gebruikt het door jou opgegeven e-mailadres ook voor het toesturen van nieuwsbrieven indien je je daarvoor op haar website hebt ingeschreven.

3.2. Gegevens die in3 verzamelt
Wanneer je een aanvraag doet om onze betaalmethode te gebruiken, verwerkt in3 daarnaast jouw kredietbeoordeling en de criteria die daaraan ten grondslag liggen (in paragraaf 4 hieronder wordt dit verder toegelicht). Deze informatie heeft in3 nodig om te beoordelen of je gebruik kunt maken van onze diensten. Dit doet in3 om in3 Garant op een verantwoorde manier aan jou aan te kunnen bieden en te kunnen uitvoeren.

4 Geautomatiseerde kredietbeoordeling

4.1 Wanneer vindt een geautomatiseerde kredietbeoordeling plaats?

Als je kiest voor betalen met in3 Garant, dan moet in3 beoordelen of dit op een verantwoorde manier mogelijk is. Wanneer je geen bekende klant bent van in3, doet zij dit op basis van een geautomatiseerde real-time risicotoets. Ben je wel een bekende klant, dan bepaalt in3 mede op basis van je betaalhistorie bij in3 of in3 je verzoek accepteert.

4.2 Kredietbeoordeling bij een aankoop als consument en de gevolgen

Voor de kredietbeoordeling van jou als consument toetst in3 je naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer aan handelsinformatiebureau Experian. Vervolgens krijgt in3 van Experian een kredietscore. Mede op basis daarvan neemt in3 geautomatiseerd het besluit of je al dan niet gebruik kunt maken van in3 Garant.

Daarnaast controleert in3 jouw naam en adres zodat zij zeker weet dat deze gegevens kloppen. in3 kijkt ook in het faillissementsregister en de registers van surseance van betaling en handelingsonbekwaamheid om te bepalen of je aan je betaalverplichtingen kunt voldoen. Verder kijkt in3 om deze reden of er schulden bestaan op hetzelfde adres. in3 controleert ook of je negatieve registraties op jouw naam hebt staan. Een negatieve registratie krijg je als je betalingsachterstanden hebt bij andere voorzieningen, zoals je telefoonabonnement of energiemaatschappij. Ten slotte kijkt in3 of je de afgelopen 30 dagen meer dan 2 kredietaanvragen hebt gedaan om je zo te proberen te beschermen tegen overkreditering.

4.3 Kredietbeoordeling bij een aankoop als bedrijf en de gevolgen

Voor de kredietbeoordeling van het bedrijf uit hoofde waarvan je handelt of waarvoor je werkt, verstrekt in3 het Kamer van Koophandelnummer van het bedrijf aan Allianz Trade. Vervolgens voert Allianz Trade een kredietbeoordeling uit en keurt jouw aanvraag goed of af. Op basis van deze terugkoppeling neemt in3 geautomatiseerd het besluit of je al dan niet gebruik kan maken van in3 Garant. Allianz Trade gebruikt voor deze toets verschillende gegevens. Er worden bijvoorbeeld automatische controles uitgevoerd op openbare informatie, zoals: welk type bedrijf het betreft en hoe lang het bedrijf al bestaat, of het bedrijf failliet is, of het bedrijf negatieve registraties heeft vanwege betalingsachterstanden, en of er openbare jaarrekeningen zijn welke inzicht geven in de financiële situatie van het bedrijf.

4.4 Hoe lang wordt de kredietbeoordeling bewaard?

in3 bewaart de gegevens die ten grondslag liggen aan de kredietscore om daar uitleg over te geven als je dat vraagt. Verder doet in3 dit om haar beleid op het gebied van de kredietbeoordeling en fraudebestrijding te controleren en verbeteren. Zie paragraaf 6 voor specifieke bewaartermijnen. Experian bewaart de aanvraag 30 dagen zodat zij dit in aanmerking kan nemen bij nieuwe kredietaanvragen in dezelfde periode. Verder kun je in de privacyverklaring van Allianz Trade lezen hoe zij omgaan met jouw gegevens.

4.5 Waarom is de kredietbeoordeling nodig?

in3 werkt met geautomatiseerde kredietbeoordelingen om de overeenkomst tot het leveren van in3 Garant met jou te kunnen sluiten en uitvoeren. in3 heeft daarbij ook een gerechtvaardigd belang. Zonder deze toets kan in3 immers niet beoordelen of zij de betalingen kan innen en of jij de betaalverplichtingen kunt nakomen. Ook moet in3 weten of gespreide betaling in jouw geval verantwoord is. Omdat in3 heel veel aanvragen krijgt, moet zij dit geautomatiseerd doen. De methoden die in3 hiervoor gebruikt worden regelmatig getest om te waarborgen dat deze eerlijk, doelgericht en onbevooroordeeld blijven. Je kunt in3 echter altijd vragen om een menselijke beoordeling van jouw specifieke situatie.

4.6 Inzage, bezwaar en menselijke beoordeling

Als in3 jouw verzoek om gebruik te maken van in3 Garant afwijst, kun je het volgende doen. In de eerste plaats kun je vragen om inzage in de (persoons)gegevens die in3 Garant daaraan ten grondslag heeft gelegd en de logica van de beslissing. Als de gegevens niet kloppen, kun je daarvan correctie of verwijdering verzoeken. Als je vindt dat de afwijzing gezien de gegevens niet terecht is, kun je daartegen bezwaar maken. Ook kun je ons vragen om alsnog een menselijke beoordeling van je kredietwaardigheid te maken. Je kunt deze verzoeken doen door een e-mail te sturen aan klantenservice@payin3.nl. in3 zal je voor de behandeling van jouw verzoek vragen stellen om je identiteit te verifiëren.

5. Met wie deelt in3 je gegevens?

5.1 Dienstverlening

in3 maakt gebruik van derde partijen die in3 Garant faciliteren. Deze partijen helpen bij onder meer het sturen van de betaaloverzichten, incassodiensten, fraudebestrijding en het beoordelen van kredietwaardigheid. Vragen over deze partijen en over hun wijze van gegevensverwerking kun je stellen aan in3 via privacy@payin3.nl.

Verder kan in3 gegevens met autoriteiten delen als dat wettelijk verplicht is. Dit doet in3 echter alleen als de autoriteiten aantonen dat dit voor in3 een verplichting is.

5.2 Financiering

Verder kan in3 gegevens delen met derde partijen om haar dienstverlening te financieren. In dat kader draagt in3 bijvoorbeeld haar vorderingen op consumenten die gebruikmaken van de betaalmethode in3 Garant (de Vorderingen) over aan in3 Finance I B.V. (in3 Finance). in3 Finance kan de Vorderingen verpanden aan derden. Ook kan in3 Finance de Vorderingen ter incasso overdragen aan derden of terugoverdragen aan de winkel waar jij als consument jouw aankoop hebt gedaan. Daarbij krijgen deze partijen jouw gegevens om over de Vorderingen te beschikken, de betalingsverplichtingen te beheren en betalingen te kunnen afhandelen. De klantprivacyverklaring van in3 Finance vind je hier .

5.3 Marketing

in3 kan jouw gegevens delen met derde partijen in het kader van haar marketingactiviteiten. Specifiek gaat het om de volgende partijen (Marketingpartijen):

– Facebook (Meta Platforms Ireland Limited)

– LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)

– Google (Google Ireland Limited)

Het doel van in3 hierbij is om haar bestaande klanten uit te sluiten van haar marketinguitingen via de Marketingpartijen. Daarnaast stellen de Marketingpartijen in3 in staat om haar marketing te richten op personen en organisaties die Facebook, LinkedIn en/of Google gebruiken maar nog geen klant zijn bij in3. Specifiek kan in3 haar marketing richten op personen en organisaties met profielkenmerken die lijken op profielen van haar bestaande klanten. Dit wordt ook wel ‘look-a-like audiences’ genoemd. Hiervoor worden (hashcodes van) e-mailadressen en/of telefoonnummers van bestaande klanten van in3 vergeleken met de e-mailadressen en telefoonnummers die bekend zijn bij de Marketingpartijen. Dit gebeurt op een veilige en uiterst vertrouwelijke wijze, waardoor de Marketingpartijen jouw e-mailadres en telefoonnummer niet te zien krijgen als je niet met hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer een account hebt bij die Marketingpartijen. Als je wil weten hoe deze Marketingpartijen omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je hier de privacyverklaringen vinden van FacebookLinkedIn en Google.

5.4 Overig

Ten slotte kan in3 jouw gegevens aan derden verstrekken in het kader van een overname van haar onderneming zoals een potentiële koper of haar adviseurs, of om haar rechtspositie of rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer in3 je persoonsgegevens deelt zoals hier vermeld, neemt zij alle wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om te zorgen dat je gegevens zorgvuldig worden beveiligd.

in3 verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Daarnaast stuurt zij je gegevens niet naar derden voor verkoop op afstand of marktonderzoeken, tenzij je hier toestemming voor hebt gegeven.

in3 verwerkt jouw gegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie. Bij bepaalde activiteiten kunnen gegevens verwerkt worden buiten de Europese Unie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Marketingpartijen. Dit zijn wereldwijde organisaties, waardoor gegevens buiten de grenzen van de Europese Unie verwerkt kunnen worden. Wanneer dat gebeurt, wordt er gezorgd voor passende maatregelen zodat er wordt voldaan aan de AVG. Bijvoorbeeld door het sluiten van de nodige standaardcontractbepalingen (zgn. Standard Contractual Clauses) welke zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Eventuele vragen over de doorgifte van gegevens of de getroffen waarborgen kun je stellen aan privacy@payin3.nl

6. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen

in3 verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden en op de grondslagen zoals hieronder gespecificeerd. Verder kun je zien hoe lang in3 bepaalde gegevens bewaart.

6.1 Doeleinden

Segment Gegevens Doel (waarvoor verwerkt in3 je gegevens?) Juridische grondslag (waarom mag in3 je gegevens verwerken) Bewaartermijn
Identificatie, Risico & Fraude Management. Naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer. Om je identiteit te bevestigen en je persoonsgegevens te verifiëren. Totstandkoming en uitvoering kredietovereenkomst (art 6(1)(b) AVG). Tot 2 jaar na einde klantrelatie.
Of je failliet bent, onder curatele staat, surseance van betaling hebt aangevraagd, en vergelijkbare registraties. Om je gegevens te controleren bij een kredietagentschap en om zelf bepaalde controles uit te voeren rondom kredietwaardigheid (geautomatiseerde kredietbeoordeling) en daarna voor klantenservicedoeleinden. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst (Artikel 6 lid 1 onder b en artikel 22 lid 2 onder a en c van de AVG). Tot 1 jaar na de aanvraag.
Aantal kredietaanvragen afgelopen maand, bekend betalingsgedrag, schulden op hetzelfde adres. Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG) aangezien in3 er een gerechtvaardigd belang bij heeft alleen overeenkomsten aan te gaan met consumenten die aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Het is ook in het belang van de consument om beschermd te worden tegen overkreditering.
Rekeningnummer, adres, naam, IP-adres. Detecteren en eventueel registreren van fraude. Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG) aangezien in3 er een gerechtvaardigd belang bij heeft om zichzelf (maar ook andere klanten) te beschermen tegen fraude. Tot 5 jaar na de aanvraag waarbij fraude is vastgesteld.
Administratie van betalingen & klantenservice. Naam, adres, rekeningnummer, e-mailadres, telefoonnummer, te betalen bedragen. Om betalingen en klantgegevens te beheren. Totstandkoming en uitvoering van de kredietovereenkomst (Artikel 6 lid 1 onder b van de AVG). Tot 2 jaar na einde klantrelatie, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt die langer duurt, zoals het bewaren van financiële administratie voor 7 jaar.
Om toekomstige aanvragen te toetsen. Gerechtvaardigde belangen om alleen overeenkomsten aan te gaan met consumenten die aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Daarnaast is het ook in het belang van de consument om beschermd te worden tegen overkreditering (Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG). Gegevens van klanten die niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan blijven bewaard tot 5 jaar na einde klantrelatie, tenzij een wettelijke plicht geldt waardoor gegevens langer bewaard moeten worden.
Om klantenservice te kunnen bieden indien nodig. Wettelijke bewaarverplichtingen (Artikel 6 lid 1 onder c van de AVG).
Om te voldoen aan wettelijke administratieplichten.
Accountbeheer. Naam, adres, rekeningnummer, e-mailadres, telefoonnummer, te betalen bedragen, bestelhistorie, betaalhistorie. Om de klant inzage te geven in acountinformatie, zoals bestelhistorie, betaalhistorie en actuele klantgegevens. Uitvoering van de overeenkomst (Artikel 6 lid 1 onder b van de AVG). Tot 1 jaar nadat de klant het account heeft beëindigd.
Verder voor het toetsen van toekomstige aanvragen en klantenservicedoeleinden. Op basis van onze volgende gerechtvaardigde belangen (Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG): klantenservice doeleinden, om geen kredietovereenkomsten aan te gaan met klanten die in het verleden niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan, en ons gerechtvaardigde belang om accounts aan te bieden aan onze klanten.
Financiering. Naam, adres, te betalen bedragen, rekeningnummer, e-mailadres, klantnummer. Om de dienstverlening van in3 te financieren en in het geval van een geheel of gedeeltelijke overname van in3 of haar vorderingen door een derde partij. Gerechtvaardigd belang van in3 om haar dienstverlening te financieren en om vorderingen of de onderneming te kunnen overdragen, alsmede de gerechtvaardigde belangen van derden die de financiering verstrekken of de vorderingen of onderneming verkrijgen (Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG). Tot 2 jaar na einde klantrelatie.
Marketing en website. IP-adres en andere technische gegevens. Het kunnen bieden van een goed werkende website. Op basis van ons gerechtvaardigde belang (Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG) om een goed werkende website te bieden aan het publiek. Tot 30 dagen na bezoek van de website.
e-mailadres en telefoonnummer. Het leveren van doelgerichte marketing op de platforms van Facebook, LinkedIn en Google. Op basis van ons gerechtvaardigde belang (Artikel 6 lid 1 onder f van de AVG) om effectieve en efficiënte marketing te voeren op platforms van derden. Tot 2 jaar na einde klantrelatie.
e-mailadres. Nieuwsbrieven. Toestemming (Artikel 6 lid 1 onder a van de AVG). Zolang je hiervoor toestemming hebt gegeven en deze niet hebt ingetrokken.
Verdediging / vaststelling van onze rechten. Naam, adres, emailadres, telefoonnummer, te betalen bedragen. Om in3’s juridische positie of rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 onder f van de AVG). in3 heeft er een gerechtvaardigd belang bij om haar juridische positie en rechten vast te kunnen stellen, uit te kunnen oefenen en te kunnen verdedigen. Gedurende het geschil en tot 5 jaar daarna.

7. Welke rechten heb je?

Inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die in3 van je heeft.

Correctie: in3 zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die in3 van je heeft kloppen en actueel zijn. Je kunt in3 vragen om informatie te wijzigen of verwijderen, wanneer iets in je gegevens niet (meer) klopt.

Verwijdering: je hebt het recht om verwijdering van je gegevens aan te vragen als de persoonsgegevens onjuist zijn of niet (meer) relevant zijn. Je kunt in3 ook te allen tijde verzoeken je account te verwijderen.  in3 heeft niet altijd de mogelijkheid om alle gegevens direct te verwijderen in verband met de wettelijke bewaartermijnen of uitvoering van de betaalovereenkomst.

Bezwaar en menselijke beoordeling: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en om een menselijke beoordeling te vragen voor zover deze de geautomatiseerde kredietbeoordeling betreft. Zie hierboven onder 4.

Bezwaar Verder kun je bezwaar maken tegen elke verwerking van je persoonsgegevens die volgens de tabel onder 6 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van in3, als je van mening bent dat dit onjuist of onterecht gebeurt of in verband met jouw specifieke situatie.

Dataportabiliteit: als je persoonsgegevens automatisch worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst, heb je het recht om te vragen om een machineleesbaar format voor overdracht aan een andere partij.

Verzoeken om bovenstaande rechten uit te oefenen kun je met opgave van redenen sturen naar privacy@payin3.nlin3 kan voor de behandeling van je verzoek vragen stellen om je identiteit te verifiëren.

Toestemming intrekken: wanneer in3 persoonsgegevens verwerkt op basis van je toestemming, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, heb je het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. Dit kun je doen via de in3 website, via de link onder in de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar klantenservice@payin3.nl.

Klachten: in3 hecht veel waarde aan klantenservice. Mocht je verzoeken of klachten hebben rondom de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan gerust contact op met ons via privacy@payin3.nl. in3 zal haar best doen om jou te helpen. Mocht je het niet eens zijn met onze werkwijze, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Hoe beveiligt in3 jouw gegevens?

in3 neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, overdracht, vernietiging of andere ongeautoriseerde verwerkingen. De veiligheidsmaatregelen omvatten firewalls, encryptie, gebruik van beveiligde IT-omgevingen, toegangscontrole, training aan personeel dat met je gegevens werkt en de zorgvuldige selectie van derden die persoonsgegevens voor ons gaan verwerken. Daarnaast is toegang tot jouw informatie beperkt tot alleen personeel van in3 dat je gegevens nodig heeft voor de uitvoering van zijn/haar functie.

9. Andere websites

Onze website kan verwijzen naar andere websites. in3 is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of inhoud van deze websites. We adviseren je om de privacyverklaringen en algemene voorwaarden van deze websites te lezen voor gebruik.

10. Gebruik van cookies en soortgelijke technologie

Ieder bezoek aan de in3 omgeving wordt automatisch geregistreerd. Hierbij verzamelen wij de volgende informatie:

– datum en tijd van je bezoek aan de in3 website;

– website vanaf waar je naar de in3 omgeving komt.

Dit gebeurt door middel van cookies en soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk worden opgeslagen in de browser cache van gebruikers wanneer een website wordt bezocht. Onze website gebruikt cookies die noodzakelijk zijn voor het draaien van de site en om onze interactie met jou mogelijk te maken. Verder gebruikt in3 analytische cookies van Google Analytics en Hotjar om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website en om onze website gebruikersvriendelijker te maken. in3 heeft Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder verzamelt in3 je IP-adres, device ID’s en overige device informatie zoals browser en operating system. Deze informatie verzamelt in3 voor analyses op het gebied van fraudebestrijding. Dit doet zij om haar beleid hierop te kunnen afstemmen.

Als je bezwaar hebt tegen de analytische informatieverzameling, kun je hier je instellingen aanpassen. In dat geval gebruiken wij alleen nog de noodzakelijke cookies.

Een overzicht van de cookies die wij gebruiken, wat de cookies doen, hoe lang ze geldig zijn en wie er toegang toe heeft, vind je hier.

Wanneer je geen cookies op je computer wilt, kun je het gebruik hiervan blokkeren via je browserinstellingen. Houd er rekening mee dat sommige mogelijkheden op de website alleen werken als je cookies toestaat. Je kunt ook cookies uit je browsergeschiedenis verwijderen. Door het verwijderen van de cookies op een regelmatige basis, kun je het gebruikersprofiel wat daarmee is opgebouwd veranderen. Het verwijderen van cookies stopt echter niet het verzamelen van de data. Het verwijdert slechts het profiel gebaseerd op de eerdere browsegeschiedenis.

11. Wijzigingen privacyverklaring

in3 voert constant verbeteringen door op haar website en haar betaalmethode. Om die reden behoudt in3 zich het recht voor om haar Klantprivacyverklaring te wijzigen de wijzigingen op haar website te vermelden. Wijzigingen kunnen ook worden gemaakt door verandering in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere regelgeving of jurisprudentie hierover. We adviseren de inhoud van de Klantprivacyverklaring regelmatig te controleren.

12. Vragen over gegevensbescherming

in3 heeft een functionaris gegevensbescherming die elke dag bezig is met de bescherming van jouw persoonsgegevens. Heb je vragen over de Klantprivacyverklaring of de bescherming van persoonsgegevens binnen in3? Neem dan contact op via privacy@payin3.nl

De laatste wijziging in deze Klantprivacyverklaring vond plaats in december 2022.