Algemene voorwaarden

Door het gebruik van deze website stemt u automatisch in met de algemene voorwaarden. Eveneens zijn de algemene voorwaarden van toepassing bij inschrijving op de website of deelname in welke vorm dan ook. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die worden aangeboden door Medium Nederland.

Definities

Gebruiker: onder gebruiker wordt verstaan een ieder persoon die op welke manier dan ook deelneemt aan de website of gebruik maakt van de website, met of zonder account.  Consulent: onafhankelijke participant die niet in loondienst is bij Medium Nederland en zijn/haar diensten als consulent(e) aanbiedt op de website van mediumnederland.com.

1. Aansprakelijkheid

1.1 Gebruik en deelname aan de website in elke vorm, geschiedt geheel op eigen risico.

1.2 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan uitspraken gedaan door consulenten. Medium Nederland is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van het gebruik van de website van Medium Nederland of schade die verband houdt met of het gevolg is van het gebruik van de website mediumnederland.com.

1.3 Medium Nederland is niet aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade in welke vorm dan ook als gevolg van de content die op mediumnederland.com wordt gepresenteerd of gedeeld door de participanten.1.4 De consulenten werkzaam op mediumederland.com voor Medium Nederland zijn onafhankelijk en niet in loondienst.

1.5 De diensten aangeboden door Medium Nederland zijn toegankelijk voor personen vanaf 16 jaar of ouder. Personen onder de 16 jaar kunnen gebruik maken van de diensten aangeboden op de website met toestemming van de betreffende ouders en/of voogd.

1.6 Medium Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe/indirecte schade als gevolg van het gebruik van de website mediumnederland.com in gebieden of regio’s waar het gebruik van deze dienst niet is toegestaan of verboden. De verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker om direct het bezoek aan de website af te breken, indien gebruik hiervan is verboden of niet toegestaan op basis van de regio, omgeving of leeftijd.  Medium NederlandKVK: 76474313BTW nummer: NL003088937B34

2. Gebruik

2.1 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het account dat wordt aangemaakt bij mediumnederland.com, het daarbij behorende wachtwoord en het credit tegoed op het account. De gebruiker dient zelf zorg te dragen dat niemand anders beschikking krijgt tot de inloggegevens of credit tegoed op het account van de gebruiker. Medium Nederland kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor directe/indirecte schade als het gevolg van onvoldoende zorg door de gebruiker betreffende zijn/haar account, inloggegevens of credit tegoed. De gebruiker is als enige gerechtigd om gebruik te maken van het account bij mediumnederland.com en het bijbehorende credit tegoed. Medium Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe/indirecte schade als gevolg van  het gebruik van het account door een ander dan de gebruiksgerechtigde eigenaar.  2.2 Gebruikers of leden die zich niet aan de algemene voorwaarden houden, kunnen zonder waarschuwing van de website worden verwijderd.  2.3 Klachten of vragen met betrekking tot het gebruik en/of de inhoud van de website, dienen te worden verstuurd via het contactformulier en niet op de website te worden geplaatst.  2.4 Het is niet toegestaan voor de gebruiker om content te plaatsen, opmerkingen te plaatsen of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden.  2.5 Het is voor de gebruiker niet toegestaan om zijn of haar privé gegevens betreffende contact (telefoonnummer, e-mailadressen, social media) te verstrekken aan de consulent. Elke andere vorm van privé informatie die de gebruiker dient te verstrekken aan de consulent voor de uitoefening van het consult, is toegestaan. Medium Nederland is niet aansprakelijk voor directe/indirecte schade als gevolg van het uitwisselen van privé contactgegevens met een consulent en of schade die daarmee verband houdt of een gevolg daarvan betreft.

3. Tarieven

3.1 Medium Nederland is niet verantwoordelijk voor onjuiste tarieven vermeld op de website. De gepresenteerde tarieven op de website zijn leidend.  3.2 Zodra de verbinding tussen de gebruiker en de consulent tot stand komt. 3.3 Indien de gebruiker van mening is dat er een fout heeft plaatsgevonden betreffende de registratie van het beltegoed, afschrijving of het gebruik ervan, kan de gebruiker contact opnemen met mediumnederland.com via het contactformulier. De administratie en geregistreerde gegevens betreffende het beltegoed en account van de gebruiker door Medium Nederland, kunnen als tegenbewijs worden gebruikt voor een vermoedelijke onjuiste afschrijving, verwerking of registratie van het credit tegoed.

4. Privacybeleid

4.1 Privacy statement: Medium Nederland acht de bescherming van de persoonlijke gegevens en levenssfeer van de gebruikers, abonnees en bezoekers van groot belang voor de uitoefening van haar dienstverlening.

4.2 Privacy – Medium Nederland draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens van abonnees en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Medium Nederland houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

4.3 Verwerking persoonsgegevens – In kader van de dienstverlening door mediumnederland.com worden gegevens vastgelegd. Medium Nederland gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om abonnees op de hoogte te houden van updates met betrekking tot de aangeboden producten en diensten. Medium Nederland beoogt daarbij rekening met de voorkeuren van de gebruikers te houden. U kunt de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken. Dit doet u door een bericht te verzenden via het contactformulier.

4.4 Cookies – Medium Nederland maakt door middel van haar dienstverlening gebruik van cookies op de website mediumnederland.com.

4.5 Copyright – Het is niet toegestaan voor de gebruikers van de website om auteursrechtelijke beschermde content, werken, materiaal of inhoud van de website mediumnederland.com openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van mediumnederland.com.

4.6 Eigendomsrechten – Door het plaatsen van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de gebruiker en/of consulent(e) op de website mediumnederland.com geeft de gebruiker volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Medium Nederland dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder andere voor reclame- en andere (commerciële) doeleinden, ten behoeve van mediumnederland.com.

4.7 Consulent(e)/gebruiker stemt in tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website mediumnederland.com geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Consulent(e)/gebruiker vrijwaart mediumnederland.com terzake van vorderingen van derden.

4.8 Mediumnederland.com heeft het recht, echter geen plicht, om content op de website aan te passen/en of te verwijderen, indien – naar oordeel van Medium Nederland – sprake is van (mogelijke) inbreuk op het recht van derden.

4.9 Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam mediumnederland.com en het logo van mediumnederland.com, waarvan in ieder geval de merkrechten, berusten bij Medium Nederland.

4.10 mediumnederland.com behoudt het recht om content op de website zonder overleg te verwijderen indien dit, naar uitsluitend oordeel van mediumnederland.com, in strijd is met goede zeden of onrechtmatig.

4.11 Medium Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacybeleid van Medium Nederland.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

5.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

5.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te geschieden per mail (info@mediumnederland.com). Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5.5 Voor alle aangeboden diensten op Medium Nederland (healings, readings, telefonische consulten, e-mail- , Videochat readings en digitale producten) geldt dat er geen beroep kan worden gedaan op het herroepingsrecht. Dit geldt eveneens voor aangekochte credits via de webshop. Na de aankoop van de betreffende (digitale) dienst is deze in vervulling gedaan en is geen restitutie meer mogelijk. Garanties voor tevredenheid kunnen niet worden aangeboden.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping 

6.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

7.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in art. 6.2.

7.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;d. die snel kunnen bederven of verouderen;e. voor hygiënische producten en bieren waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

7.3 Voor de tarotkaarten die via de webshop worden aangeboden, geldt dat deze niet geretourneerd kunnen worden indien de plastic verpakking (seal) is verwijderd. Alleen producten die ongeopend zijn in originele staat kunnen worden geretourneerd. Indien blijkt dat een kaartendeck een significant defect vertoont (bijv. ontbreken van kaarten) komt deze in aanmerking voor retournering na het oversluiten van bewijsmateriaal aan info@mediumnederland.com. Er zal per geval beoordeeld worden of het artikel in aanmerking komt voor restitutie of vervanging.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Op het moment van betaling gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden en gaat direct de volledige betalingsverplchting in. Dit houdt in dat de dienst volledig verleend wordt bechouwd op dat moment en restitutie niet meer mogelijk is.

8.2 Voor de betaalmethode IN-3 geldt dat de Privacyverklaring van IN-3 van toepassing is. Door de bestelling te voltooien en accepteren gaat de consument automatisch akkoord met de Privacyverklaring van IN-3 en de daarbij geldende voorwaarden zijn direct vanaf dat moment actief.

8.3 Voor bestellingen die worden betaald met Klarna (achteraf betalen) geldt dat de volledige betaalverplichting ontstaat op het moment dat de consument akkoord gaat met de bestelling. Na het leveren van de dienst is geen restitutie mogelijk nu de inspanning reeds is verricht.

Artikel 9 – Opzegging

9.1 Een healing membership of regulier membership wordt direct aangegaan voor een minimumperiode van drie maanden. Daarna is het membership maandelijks opzegbaar.

9.2 Voor de opzegging geldt dat er sprake is van één maand opzegtermijn. De opzegging dient schriftelijk (per e-mail) te geschieden aan info@mediumnederland.com. Daarbij dient de member de volledige voor- en achternaam en de eventuele membercode te verzenden vanuit het e-mailadres dat officieel geregistreerd staat in het membership.

Artikel 10 – Cookies 

10.1 Om de inhoud van de advertenties af te stemmen op individuele voorkeuren, wordt op de website gebruik gemaakt van cookies.

10.2 Daarnaast wordt – met jouw toestemming – gebruik gemaakt van cookies vanuit Facebook en Google om relevante advertenties te tonen en/of beschikbaar te stellen.

10.3 Om te analyseren hoe bezoekers gebruik maken van onze website wordt gebruik gemaakte van Google Analytics. Om de website en het gebruik ervan te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. Daarbij wordt ernaar gestreefd de (persoonlijke) informatie zo goed mogelijk te anonimiseren.

10.4 Je kunt het gebruik van cookies uitschakelen of verwijderen via je eigen browserinstellingen.

Artikel 11 – Toepasselijk Recht 

11.1 Op het gebruik van de website mediumnederland.com, waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van het gebruik van de website mediumnederland.com, op welke wijze dan ook, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 12 – Membership 12.1 De €10 korting op producten uit de webshop geldt alleen voor de producten en niet voor de diensten. De genoemde korting is slechts van toepassing op artikelen met een prijs vanaf €30. 11.2 Bij het membership geldt een korting van €5 op readings/healings onder de €100. Er geldt een korting van €10 voor readings boven de €100.  11.3 Om gebruik te maken van de korting op een product of dienst, dient contact opgenomen te worden via het contactformulier over het gewenste product en/of dienst. De membercode dient daarbij te worden vermeld. Op deze wijze kan een aangepaste betaallink worde verzorgd, waarin de korting juist is verwerkt. 11.4 Er geldt een toepassing van €5 korting voor een reading geboekt voor een familielid. Dit verzoek dient per mail te geschieden met de bijbehorende member code. De korting is alleen van toepassing voor leden uit eenzelfde gezin (huishouden). De korting is van toepassing op readings vanaf €30.  11.5 In beginsel wordt alle content die onderdeel betreft van het membership gedeelt via het mailadres dat de klant opgeeft bij het afsluiten van het membership. 11.6 Indien de klant het mailadres gekoppeld aan het membership wenst te wijzigen, dient er per e-mail een verzoek te worden verzonden aan info@mediumnederland.com vanuit het e-mailadres waarvoor het membership is afgesloten.  Artikel 12 – Restricties12.1 Voor de aangeboden diensten via videochat geldt dat het niet is toegestaan tijdens een sessie beeldmateriaal op te nemen, op te slaan of te bewaren op welke wijze dan ook. Hetzelfde geldt voor audiomateriaal: het is niet toegestaan om de sessie op welke wijze dan ook op te nemen en/of op te slaan. 12.2 Als gevolg van de lid 1 bedoelde beperking, is het logischerwijs eveneens niet toegestaan om beeld- of audio materiaal te verspreiden op welke wijze dan ook. Het uitvoeren van deze handeling – bedoeld of onbedoeld – is strafbaar en onderworpen aan gerechtelijke vervolging. 12.3 Indien er een strafbare handeling zoals genoemd in lid 2 plaatsvindt, is Medium Nederland genoodzaakt juridische stappen te ondernemen tot vervolging voor dit strafbare feit.  12.4 Voor de inhoud van schriftelijke readings geldt eveneens dat het verboden is dit materiaal op welke wijze dan ook te verspreiden. Voor dit feit gelden dezelfde gevolgen als omschreven in lid 2 en 3.

Artikel 14 – Toepasselijk Recht

14.1 Op het gebruik van de website mediumnederland.com, waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van het gebruik van de website mediumnederland.com, op welke wijze dan ook, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.